Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA nr. 6 din 31.01.2022

privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra  persoanelor

Distribuie pe

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum și propunerile  formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 29.01.2022 la nivelul Guvernului  României, 

În scopul actualizării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu  privire la persoanele care sosesc în România precum și cu privire la contacții direcți ai  persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările  ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art.  15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății  publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și  completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004  privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări  și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2  și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența  Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările  ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 - Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care  sosesc în România și nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în  cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale  ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, 

dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180  de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de  transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace  proprii). 

Art.2 - Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condițiile art. 1  următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României: a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 

b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la  intrarea pe teritoriul țării; 

c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români  angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor  contractuale cu operatorii economici respectivi; 

d) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din  afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare; 

e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4  tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute  cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de  persoane și se deplasează în interes profesional; 

f) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie,  returnate în procedură accelerată; 

g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe  diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de  reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și  Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu; 

h) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de  locomotivă și personalul feroviar; 

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară  cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare  medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a  României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul  unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor  individuale de protecție împotriva COVID-19; 

j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de  transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile  românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la  îmbarcarea/debarcarea de pe navă;  

k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol  și gaze în zona exclusivă economică a României; 

l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională  care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării. 3 - (1) Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții  direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) măsura carantinei instituită cu privire la  contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu se  aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării  pozitive pentru virusul SARS-CoV-2. 

Art.4 - (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau  în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale  ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,  dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format  electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba țării unde a fost administrat  vaccinul și în limba engleză. 

(2) Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în  vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul  certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite  din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul  unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză. 

(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea  aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul  certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite  din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul  unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore  înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau  intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în  limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză. 

Art.5 - (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente  familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente  medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență  renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare  documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform  programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii  de carantină, pe baza documentelor justificative. 

(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene  de coordonare și conducere a intervenției iar, cazurile considerate ca justificate, pot face  obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual,  emisă de Direcția de Sănătate Publică. 

(3) În decizia de suspendare se vor menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp  pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus  SARS-CoV-2. 

Art.6 - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2022, ora  00.00. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Național  pentru Situații de Urgență nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea  țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabilește  încadrarea acestora și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor  precum și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență  cumulată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 7 ianuarie 2022,  se abrogă.

Art.7 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și  se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de  Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor  acestora. 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 

Distribuie pe